سررسید کش دار

سررسید کشدار سررسیدی از جنس ترمو با کاغذ تحریر به رنگ سفید و یا کرم میباشد.
سررسیدهای کش دار که گاها می توانند پلاک نیز داشته باشند مدتی است که در بین کاربران مورد توجه قرارگرفته.
سررسید اروپایی دستیار و سررسید اروپایی روزشمار نمونه ای از این سررسیدها می باشند